Spółka Wodna KARP

Wspólnie zadbajmy o wodę dla wszystkich

Witamy na strone Spółki Wodnej KARP

Spółka od wielu lat z powodzeniem dba o stan techniczny cieków wodnych i rowów melioracyjnych będących w jej administracji działając na rzecz lokalnej społeczności oraz rolników i gospodarstw rybackich.

image

Do zadań spółki należy utrzymanie w dobrym stanie techniczym cieków wodnych zasilających stawy rybackie w wodę oraz utrzymanie rowów melioracyjnych odporowadzających wodę z pól.

W 2015 roku Spólka Wodna Karp we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska rozpoczęła starania o pozyskanie dofinansowania z programu E-Life na potrzeby remontu i modernizacji Młynówki Górnej na odcinku Góry Grojeckiej.

W przypadku realizacji inwestycji na działkach administrowanych przez spółkę niezbędne jest dokonanie uzgodnień zgodnie z poniższą procedurą

Procedura uzgodnień:

Wymagane dokumenty:
- dokumenty zawierające propozycję usytuowania projektowanych sieci, instalacji, przepustów, etc
- współrzędne punktów charakterystycznych projektowanego obiektu ukł. 2000 strefa 18 w formacie "txt", kolejność NR X Y (oddzielone spacją), nazwa pliku "obręb numer działki"
- mapa ewidencyjna wraz z zaznaczoną na mapie instalacją
- wypis z rejestru gruntów działek na której znajduje się projektowana instalacja
- oświadczenie właściciela działki o zgodzie na wykonanie instalacji oraz zobowiązamiu do utrzymania jej w należytym stanie technicznym (konserwacja, czyszczenie, odmulanie, utrzymanie drożności)
- potwierdzenie wpłaty na konto Spółki Wodnej Karp kwoty 28 pln tytułem "Przygotowanie dokuemntów działka nr .....")
- potwierdzenie wpłaty na konto Spółki Wodnej Karp kwoty 5 pln tytułem "Opłata pocztowa" (nie dotyczy w przypadku odbioru osobistego))

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres spółki, bądź drogą mailową. Nie ma możliwości składania dokumnetów osobiście.

Konto Spółki Wodnej Karp:
Volkswagen Bank Polska S.A.: 11 2130 0004 2001 0683 3636 0001

Uzgodnienie wysyłane jest w terminie 21 dni od daty wpłynięcia do Spółki